مورچه های گلوله زن که فقط با کود تغذیه می کنند

اگر می خواهید از کودی استفاده کنید که برای گلهای آپارتمانی بسیار مفید باشد می توانید از کود فسفر استفاده کنید که برای این کار تولید شده است.

کود

از دلایلی که فروش کود شیمیایی نیترات را در برای کود شیمیایی افزایش داده است تعداد روزهایی است که گیاه با آن تغذیه می کند که کود نانو بیشترین مدت زمان را دارد.

یکی از دلایلی که کشاورزان خرید کود شیمیایی سیاه را برای گیاهان و باغات انجام می دهند وجود فسفر است که گیاه را در برابر آفات مقاوم می کند.

اگر می خواهید درختانی پربارتر داشته باشید قیمت کود آلی در برابر انواع کودهای دیگر که باید با هم مخلوط شوند بسیار مناسب تر است.