کود ضد سرمازدگی درختان موجب آتش سوزی هولناک قوچان شد

افزایش کاربرد کود ضد سرمازدگی درختان می تواند پایداری بهره وری خاک را بهبود بخشد.

اما اثرات افزایش کاربرد کود آلی با کاهش مصرف کود شیمیایی در دوره های زمانی مختلف بر خواص شیمیایی و جامعه باکتریایی خاک ریزوسفر انگور در یک منطقه خشک مشخص نیست.

در این مطالعه، سه سال آزمایش مزرعه نقطه ثابت برای مقایسه اثرات تیمارهای مختلف کوددهی بر ویژگی‌های خاک و جامعه باکتریایی در ریزوسفر انگور مورد استفاده قرار گرفت.

محتویات SOM، AP و AN در خاک عوامل اصلی مؤثر بر جامعه باکتریایی خاک و محتوای عناصر معدنی در برگ و ریشه انگور بر اساس تجزیه و تحلیل RDA بودند.

به طور خلاصه، کاربرد کود ضد سرمازدگی با کود شیمیایی کاهش یافته به مدت دو سال بیشترین تأثیر را بر خصوصیات خاک و جامعه باکتریایی خاک ریزوسفر انگور داشت.

میکروب های خاک از طریق فرآیندهای بیوشیمیایی مانند تجزیه بستر و بازیافت مواد مغذی نقش مهمی در حفظ بهره وری خاک دارند.

جامعه میکروبی خاک یک عامل مهم مؤثر بر سلامت گیاه است زیرا مقاومت در برابر بیماری گیاهی عمدتاً به جامعه میکروبی ریزوسفر بستگی دارد.

میکروب ها به دلیل واکنش سریع و حساسیت به تغییرات محیطی به عنوان شاخص های هشدار دهنده اولیه کیفیت خاک در نظر گرفته می شوند.

کود

خواص خاک تا حد زیادی تحت تأثیر اعمال زراعی مانند خاک ورزی، آبیاری و کوددهی است.

کوددهی با کود ضد سرمازدگی به طور گسترده در سراسر جهان برای بهبود حاصلخیزی خاک استفاده می شود.

مصرف زیاد کود باعث تشدید کاهش مواد آلی و حاصلخیزی خاک و تسریع اسیدی شدن خاک می شود.

ویژگی های خاک بر ساختار جامعه میکروب های خاک تأثیر می گذارد.

کوددهی از طریق تأثیر مستقیم بر محتوای مواد مغذی خاک بر تنوع میکروبی خاک تأثیر می گذارد.

جوامع میکروبی خاک نسبت به کوددهی حساس هستند و واکنش آنها به کود و یا کودهای معدنی در خاک در چندین سال گذشته به خوبی مورد مطالعه قرار گرفته است.

کاربرد طولانی مدت کود نیتروژن یا کود نیتروژن در ترکیب با سایر کودهای معدنی بر چرخه نیتروژن و جمعیت های باکتریایی مرتبط تأثیر می گذارد.

استفاده مکرر از کودهای شیمیایی می تواند تأثیر منفی بر کیفیت خاک و ساختار جامعه میکروبی خاک داشته باشد.

استفاده طولانی مدت از کودهای شیمیایی می تواند به طور قابل توجهی pH خاک را کاهش دهد که ارتباط نزدیکی با کاهش تنوع باکتریایی و تغییرات قابل توجهی در ترکیب جامعه باکتریایی دارد، کودهای دامی می توانند از اسیدی شدن خاک و اثرات آن بر باکتری های خاک جلوگیری کنند.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.